Ogłoszenie

Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Zał. do obwieszczenia MGMiŻŚ z 25 września 2018 r. poz. 2003) figuruje zapis § 7 ust. 2 o następującej treści: Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków, z wyjątkiem gatunków, o których mowa w ust. 1 pkt t 4a i 15a, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

Dla uproszczenia zasad połowu ryb na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie, Prezydium Zarządu Okręgu postanowiło, że o jeden dzień ulega skróceniu zakaz zabierania ryb z gatunku sum i sandacz (zmiana dotyczy zapisu § 3 ust. 2. na stronie 24 w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką). Tym samym w pełni dopuszczalne jest łowienie i zabieranie w/w gatunków (zgodnie z ustalonymi w zezwoleniu wymiarami ochronnymi i limitami dobowymi) już w niedzielę 31 maja.

 

Dodaj komentarz